นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงภึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจด้วย บริษัทฯ ตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลด

กฏบัตร

ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นโยบายอื่น ๆ

ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย
นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการควบคุมความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล