นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกใบนี้ หากไม่มีการดูแลรักษาที่เหมาะสมอาจทำให้ทรัพยากรดังกล่าวหมดลงไปและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาได้ ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งทางด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงได้มีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะของเสียและมลพิษ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และได้กำหนดให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance Policy) เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มีส่วนช่วยเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม