วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่มีคุณภาพ ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

เพื่อเป็นผู้นำในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อทั้งลูกค้า พนักงาน และสังคม ดังต่อไปนี้

ค่านิยมองค์กร

M

Move Fast

  • ปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • ยินดีรับความคิดเห็นและทำให้ดีขึ้น
T

Trust & Teamwork

  • สื่อสารด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา
  • เสียสละและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ
  • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและให้เกียรติ
P

Passion for Excellence

  • ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีเกินความคาดหมาย
  • อดทน มีวินัย และตรงต่อเวลา
  • รักษาคำมั่นสัญญา