22 September 2023

รพ.มาสเตอร์พีช ร่วมงาน ‘Thailand Health & Wellness Tourism Business Matching’ ที่กัมพูชา

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนาม โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เข้าร่วมงาน Thailand Health & Wellness Tourism Business Matching จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 22 กันยายน 2023 ณ โรงแรม Oakwood Premier Phnom Penh กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีทีมฝ่ายการตลาดต่างประเทศของโรงพยาบาล เมธัส พุกมะหะหมัด ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ และ ธิติฏฐ์ ศิริศรีมังกร หัวหน้าโครงการตลาดต่างประเทศ เป็นตัวแทนเข้าพบ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมด้วย นิรวัชช์ รังสีกาญจน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และ ชลธิศ เทพยศ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) เพื่อหารือแนวทางการเปิดตลาดศัลยกรรมความงามในกัมพูชา พร้อมนำเสนอข้อมูลบริหารหัตถการ ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ต่อคณะทูตและพาร์ตเนอร์ในครั้งนี้